Skip to main content
Menu
Topics

אסור להתנער מאחריות להפגזה בבית חאנון

החלטת הפצ"ר בעניין ההרג בהפגזה ב-8.11.06 אינה יכולה לשמש תירוץ להתנערותה של ישראל מאחריות למותם של 19 האזרחים הפלסטינים.

על המדינה, לכל הפחות, לפצות עתה את קרובי הקרבנות, ולנקוט לאלתר בצעדים הנדרשים כדי למנוע הישנות של מקרי הרג המוני של אזרחים.

כמו כן יש לבדוק האם עמדה הבדיקה בקריטריונים הנדרשים על-פי החוק הבינלאומי ופסיקת בג"ץ: חקירה עצמאית, אפקטיבית, פתוחה לביקורת, המתקיימת בתוך פרק זמן סביר.
/>

/>